Lisans Ders İçerikleri

1.SINIF

I.YARIYIL

 

Yİ101A -Bağlamsal Dilbilgisi I       (3-0-3) AKTS  Kredisi : 5

Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil yapıları ile sözcükler arasındaki ilişkiyi kavramasını ve bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam ifade etme konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. İleri seviyedeki dil yapıları, biçim ile metin türü arasındaki ilişkiyi anlama amacıyla, bağlam çerçevesinde incelenecektir. Yapıları ve anlam ilişkilerini sentezleyen öğrenciler yazacakları ileri seviye metinlerde bu yapıları kullanacaklardır. Dersin işlenişinde ikili ve grup aktiviteleri gibi etkileşimli çalışmalar kullanılacaktır.

 

Yİ103- A İleri Okuma ve Yazma I (3-0-3) AKTS Kredisi :5

Bu ders kapsamında gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak öğrencilere farklı bakış açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma, ve cümleler arası anlamsal ip uçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bilginin sentezlenmesi, problemin çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu dönüt verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme becerileri de geliştirilecektir. Öğrenciler, geliştirmekte oldukları okuma alt-becerilerini yazacakları paragraflarda kullanma ve pekiştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca, açıklama, tanımlama ve anlatı paragrafları gibi değişik yazılı anlatım çeşitlerini inceleyip yazacaklardır. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.

 

Yİ105A – Dinleme ve Sesletim I      (3-0-3) AKTS Kredisi : 4

Bu ders öğrencilerin dinleme ve sesletim becerilerini geliştirmeyi ve İngilizce iletişimde kendilerine güvenlerini pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Farklı bağlamlardan alınmış dinleme materyalleri ve konuşma öbekleri, iletişim-odaklı sınıf aktiviteleri ile çözümlenecektir. Öğrenciler, ses farklılıkları ve problemli seslerin sesbilimsel çevriyazımı gibi temel dinleme ve sesbilim becerilerini ve yazma ve okuma çalışmalarıyla zenginleştirilmiş içerik odaklı aktiviteler yoluyla üst düzey dinleme becerilerini geliştireceklerdir. Ünlüler, ünsüzler, kelime vurgusu ve tonlama gibi temel dinleme ve konuşma becerileri edinirken, öte yandan da öğrenme ve üretme amacıyla sesbilimsel çevriyazım kullanma olanağı bulacaklardır. Dersin işlenişinde ikili ve grup aktiviteleri gibi işbirliğine dayalı etkileşimli çalışmalar yapılacaktır.

 

Yİ107A – Sözlü İletişim Becerileri I              (3-0-3) AKTS Kredisi : 4

Bu ders, tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma çalışmaları sayesinde öğrencilerin resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. İletişim yetisinin bileşenlerinin detaylı olarak incelendiği bu dersin başlıca hedefi öğrencileri başarılı iletişim yeteneklerine sahip iyi birer öğretmen olarak yetiştirmektir. Bu ders kapsamında, dinleme ve sesletim derslerinde elde edilen kuramsal ve pratik bilgi konuşma becerileri ile harmanlanarak kısa, bilgi verici ve ikna edici sunumlarda kullanılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özelliklerini etkin bir biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, bu derste başarılı bir sunuma katkıda bulunacak tepegöz, poster ve powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı da vurgulanacaktır.

 

 

Yİ109MB – Eğitim Bilimine Giriş   (3-0-3) AKTS Kredisi  : 3

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

 

Yİ111GK – Türkçe I: Yazılı Anlatım         (2-0-2) AKTS Kredisi : 2

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler).Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon:serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

Yİ113GK – Bilgisayar I       (2-2-3) AKTS Kredisi : 3

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

 

Yİ115GK – Etkili İletişim Becerileri           (3-0-3) AKTS Kredisi : 4

Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

 

 

II.YARIYIL

 

Yİ102A – Bağlamsal Dilbilgisi II     (3-0-3) AKTS Kredisi : 5

Bağlamsal Dilbilgisi I dersinin devamı niteliğindeki bu ders, öğrencilere ileri düzey metinlerde sıklıkla kullanılan sözcük sınıfları, cümle öğeleri, cümle çeşitleri ve cümle parçaları gibi ileri seviye dil yapıları konusunda eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Çözümleme ve sentezleme üzerine kurulu bu derste, öğrenciler dil öğrenimi sürecinde sorunlu olarak nitelendirilen İngilizce dilbilgisi yapılarını, işlevlerini ve kullanımlarını bağlam ve yanlış çözümlemesi yöntemleriyle çalışacaklardır. Bu ders, ileri düzey İngilizce dilbilgisi yapılarının tanımlayıcı incelemesinin yanı sıra, bu yapıların farklı bağlamlarda kullanımı konusunda öğrencilere eleştirel bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin işlenişinde ikili ve grup aktiviteleri gibi etkileşimli çalışmalar yapılacaktır.

 

Yİ104A – İleri Okuma ve Yazma II            (3-0-3) AKTS Kredisi : 5

Bu ders İleri Okuma ve Yazma I dersinin devamıdır. Bu dersin başlıca amacı öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini okuma ve yazma alanında geliştirmektir. Ders kapsamında işlenecek çeşitli özgün okuma metinleri sayesinde, öğrenciler tümevarım ve tümdengelim yöntemleriyle çıkarım yapabilme ve satır aralarındaki anlamı kavrayabilme gibi ileri düzey okuma alt-becerileri becerilerini geliştireceklerdir. Buna ek olarak, derste kullanılacak materyaller metin ile gerçek hayat arasında bir köprü işlevi görecek ve öğrencinin kültürel benzerlik ve farklılıklar konusundaki algısına ışık tutacaktır. Metinler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilinç sayesinde, öğrenciler okuma metinlerindeki bilgiyi inceleyecek, birleştirecek ve eleştirel bir yaklaşım getirerek alt becerilerini kompozisyonlar yazacaklardır. Bu ders kapsamında öğrenciler, bir kompozisyonda olması beklenen bütünsellik, tutarlılık ve düzen gibi öğeleri göz önünde bulundurarak benzerlik ve karşıtlık, sınıflandırma , süreç çözümleme, sebep-sonuç ve tartışma gibi konularda çeşitli metinler üreteceklerdir. Okuma ile yazmanın aynı potada eritildiği bu ders kapsamında, araştırma odaklı bir öğretim yolu seçilecek ve öğrenciler kütüphane ve Internet taraması gibi temel araştırma becerileri ve atıfta bulunma ve bibliyografya oluşturma gibi temel araştırma raporu yazma becerilerini kazanacaklardır.

 

Yİ106A – Dinleme ve Sesletim II     (3-0-3) AKTS Kredisi : 4

Bu ders Dinleme ve Sesletim I dersinin devamıdır. Dersin başlıca amacı öğrencilere dinleme ve sesbilim alanında ileri düzey becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında işlenecek çeşitli özgün dinleme metinleri ve akademik sunumlarla öğrencilerin dinleme ve anlama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak, öğrenciler not alma, öngörüde bulunma, belli ve ayrıntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin özünü anlama gibi dinleme alt-becerilerini geliştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ders içeriğinin önemli bir parçasını oluşturan mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon programları ve haber yayınları gibi çeşitli alanlardan alınan özgün dinleme materyalleri öğrencilere İngiliz dilinin sözlü boyutunda ayrıntılı bir bakış açısı kazandıracaktır. Buna ek olarak öğretmen adaylarının dünyada konuşulan İngiliz dilinin değişik aksanlarına karşı duyarlılık geliştirmesi de amaçlanmaktadır. Dersin işlenişinde ikili ve grup aktiviteleri gibi işbirliğine dayalı etkileşimli çalışmalar yapılacaktır.

 

Yİ108A – Sözlü İletişim Becerileri II          (3-0-3)  AKTS Kredisi : 4

Bu ders Sözlü İletişim Becerileri I dersinin devamıdır. Ders, resmi ve gayri resmi bağlamlarda öğrencilerin sözlü iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla tartışma, rol canlandırma, birey ve takım sunumları ve doğaçlama konuşma gibi iletişime yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Farklı okuma ve dinleme metinlerini iletişim odaklı çalışmalara dahil ederek, öğrencilerin kavrama becerilerinin yanı sıra üretim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Uygulamalar, öğrencileri düşünmeye yöneltmek ve iletişim kurmaya ilgi uyandırmak amacıyla, güncel konular, ilginç gerçekler, dikkat çekici söylemler ve ileri düzey edebi metinler kullanılacaktır. Öğrencilerin farkındalık kazanması için, sık yapılan sesletim hataları listelenip tartışılacaktır. Bunlara ek olarak, iletişimde meydana gelebilecek aksaklıkları giderici stratejilerin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

 

Yİ110A – Sözcük Bilgisi       (3-0-3)  AKTS Kredisi : 4

Bu ders, öğrencileri sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişki konusunda bilinçlendirmeyi ve ön ek ve son ekler yardımıyla sözcük üretmeye odaklanarak öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler ayrıca yazılı ve sözlü anlatımlarını geliştirmek amacıyla deyimler, söz öbekleri, eşdizimlilik, argo, güzel adlandırma, neolojizm, atasözleri ve öbeksi eylemler ile ilgili bilgilerini geliştireceklerdir. Derste problem çözme, hata analizi, günlük tutma gibi etkinlikler, ve ikili ve takım halinde çalışma gibi, konu tabanlı ve etkileşimli uygulamalar yer alacaklardır.

 

Yİ112MB – Eğitim Psikolojisi         (3-0-3)  AKTS Kredisi : 3

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duyuşsal, toplumsal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen etmenler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen etmenler (motivasyon, bireysel etmenler, grup dinamiği ve bu etmenlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

 

Yİ114GK – Türkçe II: Sözlü Anlatım        (2-0-2)  AKTS Kredisi : 2

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş başvurusu yapma, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

Yİ116GK – Bilgisayar II      (2-2-3) AKTS Kredisi :3

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

 

 

2.SINIF

III.YARIYIL

 

Yİ201A – İngiliz Edebiyatı I            (3-0-3)  AKTS Kredisi : 5

Giriş düzeyindeki bu ders, İngiliz, Amerikan edebiyatı ve orjinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın kültürel tarihi, metin incelemede kullanılan temel terim ve teknikler, başlıca metin türleri ve bu edebiyatlardaki önemli akım ve dönemler gibi konular ele alır. Öğrenciler, farklı dönemlere ait çeşitli türlerdeki kısa öykü, şiir, tiyatro oyunu ve roman gibi eserleri içerik ve biçem analizi yoluyla inceleyecektir. Bunlara ek olarak, bu ders, öğrencileri, edebiyatın yaşam anlayışımıza katkıları konusunda bilinçlendirmeyi ve sınıf içi tartışmalar aracılığıyla, öğrencilere okunan metinlere karşı eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrenciler okuyacakları eserlerdeki edebi sanatları inceleyecek ve bunları çıkarım ve değerlendirme yapmak amacıyla yorumlayacaklardır.

 

Yİ203A – Dilbilim I   (3-0-3) AKTS Kredisi : 5

Bu ders dilbilimin analizin temel kavramlarına ve dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlara bir giriş niteliğindedir. Üzerinde durulacak konular: Bir sistem olarak dilin bileşenleri; dilbilimsel edinç ve edim, dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, dilbilimsel nedensizlik, işaret dilleri, yapay diller ve canlılar arası iletişim; beyin ve dil, dilin evrimi, insan dili işleyiş modelleri, dil kullanımı ve sesletim bilgisi, akustik, sesbilgisi, konuşma organları, sesbirim, ünlü ve ünsüz harfler, uluslar arası sesletim alfabesi, çift ünlü, üçlü ünlü, söyleyiş şekli ve yeri; ses örnekleri, vurgu ve ezgi; anlambilim, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, eşdizimlilik.

 

Yİ205A – İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I     (3-0-3) AKTS Kredisi : 5

Bu derste İngiliz Dili Öğretimindeki (İDÖ) temel konu ve süreçler tanıtılacaktır. Ders yaklaşım, yöntem ve teknik kavramlarının arasındaki ayrımlara ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemine odaklanacaktır. Tarihsel bir perspektifle İngilizce öğretimindeki yöntem ve yaklaşımlar eleştirel bir biçimde ele alınacaktır: Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Doğrudan Anlatım,   İşitsel-Duyusal  Yöntem,   Sessiz  Yöntem,  Topluluk  Dil   Öğrenimi, İletişimsel Yaklaşım, Doğal Yaklaşım. Öğretmen adayları bu yöntemleri, o yöntemle ilintili küçük ölçekli öğretim aktiviteleri tasarlayarak ve sınıf içi uygulamasını gerçekleştirerek (mikro öğretim yaparak) keşfedecek ve sentezleyeceklerdir.

 

Yİ207A – İngilizce-Türkçe Çeviri   (3-0-3)  AKTS Kredisi : 5

Çeviri bilimindeki temel kuram ve yaklaşımları kapsayan bu ders öğrencilerin farklı konularda yazılmış İngilizce metinleri Türkçe’ye çevirmesini hedeflemektedir. Çeşitli konularda yapılan çevirilerin yanı sıra, öğrenciler bir metin çevirisinin uygunluğunu, hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendireceklerdir. Biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu gibi konular işlenecektir. Dersin uygulamaya yönelik kısmı çeviri alanındaki son gelişmelere ilişkin makalelerle desteklenerek yürütülecek, ayrıca İngilizce öğretimiyle ilgili yazıların çevrilmesi teşvik edilecektir.

 

Yİ209A – Anlatım Becerileri             (3-0-3)  AKTS Kredisi : 5

Bu ders topluluk karşısında konuşmaya giriş niteliğindedir ve etkin iletişim için gerekli olan pratik becerilerin gelişimine odaklanmaktadır. Bir konuşma metninin hazırlanması ve sunumunda gerekli olan tüm aşamalar (görsel ve işitsel malzemelerin geliştirilmesi ve kullanımı dahil) ele alınmaktadır. Öğrenciler, geniş kapsamlı okuma ve araştırmaya dayalı sunumlar hazırlayacaklar ve bunları sınıf ortamında sunacaklardır. Başarılı sunum örnekleri içerik, biçim ve görsel-işitsel öğelerin uygunluğu yönünden incelenecektir. Öğrencilerin, mülakat, sosyalleşme, telefon görüşmeleri, sunum yapma, toplantı yönetme, ve özgeçmiş ve başvuru yazma gibi iş ortamlarında kullanacakları sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

 

Yİ211MB – Öğretim İlke ve Yöntemleri    (3-0-3) AKTS Kredisi :3

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

 

Yİ213GK – Türk Eğitim Tarihi*    (2-0-2) AKTS Kredisi :2

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

 

 

IV.YARIYIL

 

Yİ202A – İngiliz Edebiyatı II          (3-0-3)  AKTS Kredisi :4

Bu ders İngiliz Edebiyatı 1 dersinin devamı niteliğindedir. Derste İngiliz, Amerikan edebiyatı ve orjinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın farklı dönemlerinden birçok yazar ve eser ele alınmaktadır. Öğrenciler bir metindeki temel ilke ve kavramların metindeki kullanımlarını belirleyerek, bu kavramlar hakkındaki bilgilerini kullanma ve pekiştirme imkânı bulabileceklerdir. Bu ders, İngilizce yazılmış edebiyatın dönemleri ve temel akımları hakkında sağlam bir temel hazırlayacaktır. Çeşitli dönemlere ait örnek metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki çeşitli dönemlere ait örnek metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki temel kavramlar, terimler, teknikler ve edebi, felsefi ve bilimsel akımlar irdelenecektir. Öğretmen adaylarının belirlenen konularda odaklanmış yorumlar yazmaları hedeflenmektedir.

 

Yİ204A – Dilbilim II (3-0-3)  AKTS Kredisi : 5

Bu ders Dilbilim I dersinin devamıdır. Konular: biçimbilgisi; sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, cümlecik, cümle yapıları, dönüşümlü üretimsel dilbilgisi; edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri, sözeylem ve incelik; toplumdilbilim; ağız, kesit, biçem; söylem: metinsellik ölçütleri, bağlaşıklık öğeleri, söylem bağlantıları, işlevler, söylem durumu, kurumsal söylem, ve bunlar gibi konular.

 

Yİ206A – İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II    (3-0-3) AKTS Kredisi : 5

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I’in devamı olan bu ders, İDÖ’de ders tasarımı, ikinci/yabancı/uluslararası/özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce öğretiminde öğrenci ihtiyacına uygun olan yaklaşım seçimi gibi güncel konu ve uygulmalara odaklanır. Bu derste, yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, çoklu zeka ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamaların çerçevesi çizilir ve bu yaklaşımlarla ilintili aktivitelerin küçük ölçekte sunumları/mikro öğretimleri yapılır. Bu dersin amacı, ikinci/yabancı dil öğretimi, dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim yeterliliğine sahip öğrenci ve öğretmen yetiştirme ihtiyacı gibi konularda farkındalık yaratmak ve öğretmen adaylarının gerekli becerilerinin gelişimini sağlamaktır.

 

Yİ208A – Dil Edinimi           (3-0-3)  AKTS Kredisi : 4

Bu ders birinci ve ikinci dil edinimi kuramlarını (davranışçılık, doğuştancılık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım) tanıtır ve anadil ile hedef dilin gelişim evrelerine ve süreçlerine odaklanır. Durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve hedef dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi, anadil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar, ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı gibi konular sunulur. Derste anlatım, ikili ve takım çalışması yöntemleri kullanılacaktır.

 

Yİ210MB – Özel Öğretim Yöntemleri I     (2-2-3)  AKTS Kredisi : 5

Bu ders dil öğrenme gereksinimlerini belirlemek amacıyla (örn.:durumsal, nesnel, öznel, ve dilsel) ihtiyaç çözümlemesi yapmaya ve hedef yazımı, ders izlencesi tasarımı, ders planı hazırlaması için gerekli olan bilgi ve becerilerin geliştirilmesini amaçlar. Değişik ders evrelerini (sunum, alıştırma ve üretme), ders planlamasını ve ders geliştirme yaklaşımlarını konu alır. Dersin amacı öğretmen adaylarının farklı izlence türlerini ve öğrenen gereksinimlerini, öğrenen yaşını, ders hedeflerini dikkate alan uygun izlence tipi seçim kriterlerini, ölçüt-temelli öğretme, yeterlilik betimlemeleri, İngilizce yeterlilik ölçütleri ve yönergeleri, Avrupa Ortak Başvuru Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası, ve kimlik gibi farklı konuları tanımalarını sağlamaktır.

 

Yİ212MB – Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı           (2-2-3) AKTS Kredisi :3

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

 

Yİ214GK – Bilimsel Araştırma Yöntemleri          (2-0-2) AKTS Kredisi :4

Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

 

 

3.SINIF

V.YARIYIL

 

Yİ301A – Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I                  (2-2-3) AKTS Kredisi :5

Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbilişsel, bilişsel, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yap boz, hikaye,  oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi; erken öğrenen sınıfları için duyacağı sınıf yönetimi teknikleri.

 

Yİ303A – Özel Öğretim Yöntemleri II                   (2-2-3)  AKTS Kredisi :5

Öğretmen adayları, öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilmesi ilkelerinin ışığında güncel eğilimleri temel alan yöntemleri içeren ders planları hazırlayarak mikro öğretim etkinlikleri yapacaklardır. Gelecekte kullanılabilir kaynaklar olarak, sürekli mesleki gelişimlerini sağlamak için öğretmen adayları ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonlar (örn.: TESOL and INGED) ve uygulamalı süreli yayınlar (örn.: English Teaching Forum, ELTJ, TESLJ and TESL Reporter) hakkında bilgilendirilecektir. Bu tip yayınlardan seçilmiş makalelerle daha önce belirtilen dil öğretimi ve yöntemleri konuları üzerine tartışılacaktır.

 

Yİ305A – Dil Becerilerinin Öğretimi I        (2-2-3) AKTS  Kredisi :5

Bu ders dinleme, konuşma, sesletim ve sözcük öğretiminin farklı evreleri ve tekniklerinin detaylı incelenmesi yoluyla dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için geliştirilmesi üzerine yoğunlaşır. Öğretmen adayları yukarıda bahsedilen dil becerilerine odaklanarak ders planlama ilke ve tekniklerine göre farklı yeterlilik düzeylerine uygun bireysel ve/veya küçük-ölçekli grup aktiviteleri tasarlayıp mikro öğretim etkinlikleri yapacaklardır.

 

Yİ307A – Edebiyat ve Dil Öğretimi I*       (3-0-3) AKTS Kredisi : 5

Bu ders İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen kısa hikaye ve roman örneklerinin analizine ve bu iki türü diğer türlerden farklı özelliklerine yoğunlaşır. Edebiyat ve dil öğretiminin iki edebi türde (kısa hikaye ve roman) nasıl bütünlenebileceği kuram ve uygulama boyutunda ele alınacaktır. Edebi metinlerin içerik zenginliği dikkate alınarak edebiyatın oluşturduğu bağlamın dilsel özelliklerinin inceleneceği bu ders hem dilsel hem de sanatsal açıdan bireyi zenginleştirmeyi de hedeflemektedir. Bu ders boyunca, öğretmen adayları kültür öğretiminin aşağıda belirtilen alanlarda kısa hikaye ve roman kullanımı yoluyla nasıl mümkün olacağını inceleyeceklerdir: benzerlik ve karşıtlık açılarından ana ve hedef dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/görenekler/adetler; inançlar, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı. Bunlara ek olarak, bu derste öğrenciler edebi metinlerin düz metinlerle desteklenerek öğrencilerin toplumsal konulara karşı duyarlı hale getirilebileceklerini öğrenecek ve edebiyat metni üstüne kurgulanmış etkinliklerle öğrencilerin bireysel olarak topluma katkı sağlayabilecekleri vurgulanacaktır. Bu derste aynı zamanda edebi eserlerin güdüleyici dil öğrenim gereçleri olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi de hedeflenmektedir. Çeşitli dil becerisi temelli etkinliklerin edebi eserlere uygulanması için etkileşimli etkinlikler ve grup çalışmaları yapılacaktır.

 

Yİ309A – İkinci Yabancı Dil I*       (2-0-2) AKTS Kredisi :3

Öğrencisi oldukları İngilizce Öğretmenliği programının olanaklarına bağlı olarak, öğretmen adayları ikinci yabancı dil olarak şu derslerden birini seçebilirler: Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Arapça, Japonca, Çince, Rusça ve Yunanca.

Bu ders ikinci yabancı dile giriş niteliğindedir ve öğretmen adaylarına temel iletişim becerileri kazandırmayı amaçlar. Öğretmen adayları bu dersin sonunda basit günlük konuşmaları ve temel okuma parçalarını anlayabilecek, günlük temel konuşma dilinde kendilerini ifade edebilecek ve sorular sorabileceklerdir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için diyaloglar ve okuma metinleri kullanılacaktır. Öğretmen adayları iletişim durumlarında kullanılan hedef dildeki temel yapıları tanıyacak, temel kelimeleri öğrenecektir, ancak dil bilgisini öğrenmek ana hedef olmayacaktır. Dinleme becerisi bu dersin önemli bir kısmını oluşturacak ve özellikle konuşma becerisiyle bütünleştirilerek sunulacaktır. Ayrıca hedef kültür ve yaşam biçimi hakkında bilgi verilecektir. Bu ders, kendinden sonra gelen İkinci Yabancı Dil II ve İkinci Yabancı Dil III dersleri için ön koşul teşkil eder.

 

Yİ311MB – Sınıf Yönetimi  (2-0-2) AKTS Kredisi : 4

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfla disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

 

Yİ313GK – Drama* (2-2-3) AKTS Kredisi : 3

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı benzer terimlerden (psiko drama, yaratıcı drama, drama-oyun, drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulama aşamaları, eğitici dramanın yaş grupları ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel dramada özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

 

 

VI. YARIYIL

 

Yİ302A – Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II      (2-2-3) AKTS Kredisi :5

Bu ders Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I’in devamıdır. Dersin amacı farklı izlence türlerinin (hikaye temelli, içerik temelli, tema temelli, görev temelli) erken öğrenen dersleri için uygulanabilirliğini sorgulayarak, erken öğrenen grupları için izlenceler hazırlamak ve seçilen izlence türünde çocuk edebiyatının etkili kullanım yollarını belirlemektir. Sınıf yönetimi, dil sunumu ve alıştırmaları bağlamında, erken yaş öğrenenleri sınıflarında kaydedilen video görüntülerinden yaralanılarak analiz ve tartışma yapılacaktır. Öğretmen adayları değişik özelliklerdeki erken öğrenen (5-12 yaş) sınıfları için seçilen izlence türüne göre ders taslakları ve/veya ders gereçleri geliştireceklerdir.

 

Yİ304A – İkinci Yabancı Dil II*     (2-0-2) AKTS Kredisi :3

Bu ders İkinci Yabancı Dil I dersinin devamı niteliğindedir ve öğretmen adaylarının hedef dilde iletişim kurmasını sağlamak için iletişimsel görevler sunmayı hedefler. Öğretmen adayları gazete, dergi ve kısa hikayelerde sıklıkla kullanılan dil bilgisi yapılarına ve sözcük öğelerine aşinalık kazanacaklardır. Basit yazma görevleri de derse katılacaktır. Hem dinleme ve hem de konuşma becerilerini geliştirmek dersin öncelikli hedefidir ve öğretmen adaylarına uzun diyaloglar ve okuma parçalarıyla daha fazla sözcük öbeği sunulacaktır. Ayrıca özgün araç kullanımıyla hedef kültür ve yaşam biçimi hakkında bilgi verilecektir. Bu ders kendinden sonra gelen İkinci Yabancı Dil III dersi için ön koşul teşkil eder.

 

Yİ306A – Dil Becerilerinin Öğretimi II  (2-2-3)  AKTS Kredisi : 5

Bu ders Dil Becerilerinin Öğretimi I’in devamıdır. Ders okuma, yazma, ve dilbilgisi öğretiminin farklı evreleri ve tekniklerinin detaylı incelenmesi yoluyla dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için geliştirilmesi üzerine yoğunlaşır. Öğretmen adayları yukarıda bahsedilen dil becerilerine odaklanarak ders planlamasının ilke ve tekniklerine göre farklı yeterlilik düzeylerine uygun bireysel ve/veya küçük ölçekli grup aktiviteleri tasarlayıp sunacaklardır.

 

 

Yİ308A – Edebiyat ve Dil Öğretimi I  (3-0-3)  AKTS Kredisi :5

Bu ders Edebiyat ve Dil öğretimi I’in devamı niteliğindedir. İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orijinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen şiir ve tiyatro oyunu örneklerinin analizi ve bu iki türü diğer edebi türlerden ayıran özellikleri konu alır; edebi metinlerin içerik zenginliğine dikkat çekecek şekilde edebiyatın oluşturduğu bağlamın dilsel özelliklerini çözümlemeye yönelik etkinlikler hazırlamayı öğretir. Bu derste, edebiyat ve dil öğretiminin bu iki edebi türde nasıl bütünleştirilebileceği araştırılacak, bu bütünleşmenin teori ve uygulama boyutları keşfedilecektir. Bu ders boyunca, öğretmen adayları toplumsal açıdan önem taşıyan unsurlar ve kültürel öğelerin öğretiminin aşağıda belirtilen alanlarda şiir ve tiyatro oyunu kullanımı yoluyla nasıl mümkün olacağını inceleyeceklerdir: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve hedef dil ve kültürdeki nesne ve ürünler: atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/ görenekler/ adetler; inanç, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı. Bu derste aynı zamanda edebi eserlerin güdüleyici dil öğrenim materyali olarak incelenmeleri ve değerlendirilmeleri sağlanır. Çeşitli dil becerileri temelli etkinliklerin edebi eserlere uygulanması için takım çalışmaları yapılacaktır.

 

Yİ310A – Türkçe- İngilizce Çeviri  (3-0-3)  AKTS Kredisi : 5

İngilizce-Türkçe çeviri dersine tamamlayıcı olarak bu ders teorik ve uygulamalı zemine dayanmaktadır. Öğrenciler bir çevirinin etkinliğini Türkçe ve İngilizce dillerinin kendine özgü özelliklerini göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı inceleme yoluyla değerlendireceklerdir. Biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi, ayrıca çevirinin kültürel boyutu gibi konulara ağırlık verilecektir. Dersin uygulamaya yönelik kısmı çeviri alanındaki son gelişmelere ilişkin makalelerle desteklenerek yürütülecek, ayrıca İngilizce öğretimiyle ilgili yazıların çevrilmesi teşvik edilecektir.

 

Yİ312MB – Ölçme ve Değerlendirme         (3-0-3) AKTS Kredisi : 4

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

 

Yİ314GK – Topluma Hizmet Uygulamaları         (1-2-2) AKTS  Kredisi : 3

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

 

 

4.SINIF

VII.YARIYIL

Yİ401GK – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I        (2-0-2) AKTS Kredisi :2

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devletimin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve İslahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

Yİ403A – Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme* (3-0-3) AKTS Kredisi : 6

Bu ders öğretmen adaylarının İDÖ ders gereçleri tasarımı teori ve ilkelerini (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi, ve değerlendirilmesi), tanımalarını ve ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşlerden haberdar olmalarını sağlar. Bu derste ders gereçlerinin seçimi ile ilgili şu noktalara değinilir: format, öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütün temelliği özgün, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçlerin kullanılması. Ayrıca dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi ile ilgili de şu konulara değinilir: ders kitabı gereçlerinin belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına uyarlanması, öğretmen adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine ve ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları. Öğretmen adayları, gereç değerlendirmesi ve ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili tartışmalara katılır, dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve gereç tasarımının güncel İDE yöntemlerine hangi yollarla ilişkilendirilebileceği üzerine tartışırlar.

 

Yİ405MB – Okul Deneyimi (1-4-3) AKTS Kredisi : 6

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan dosya hazırlama.

 

Yİ407MB – Rehberlik          (3-0-3)  AKTS Kredisi :3

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, hizmetler, teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

 

Yİ409MB – Özel Eğitim*     (2-0-2) AKTS Kredisi : 2

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

 

Yİ411A – İkinci Yabancı Dil III*    (2-0-2) AKTS Kredisi : 2

Bu ders İkinci Yabancı Dil II dersinin devamı niteliğindedir ve öğretmen adaylarının ileri okuma ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefler. Değişik türlerdeki özgün metinler kullanılarak karmaşık dil bilgisi yapıları ve ileri düzey sözcük öbekleri bu dersin önemli bir bölümünü oluşturur. Öğretmen adaylarının sınıfta kısa sözlü sunumlar yapması, rol-canlandırma aktivitelerine katılması, hedef dilde filmlerden kısa parçalar izleyip sonrasında konuyla ilgili tartışmalara katılması; tebrik, şikayet, yanıt vb. konulu mektup ve e-mektup, günlük ve kısa kompozisyon gibi metinler yazması beklenir. Özgün araç kullanımı ve araştırma görevleriyle hedef kültür ve yaşam biçimi hakkında daha ileri düzeyde bilgilere erişilecektir.

 

Yİ413A _ Seçmeli- I ( Bilişsel Stratejiler )    (2-0-2) AKTS Kredisi : 4

 

Ders yabancı dil öğretiminde yaratıcı düşünme, eleştirel düşünce ve öğrenme stratejileri konularını kapsamaktadır. İki temel bölümden oluşan bu dersin ara sınavlara kadar olan ilk bölümünde öğretmen adaylarına öğrenme stratejileri ile birlikte eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin yabancı dil öğretimindeki kullanımları ve bu konudaki temel yaklaşımlar sunulacaktır. Öğretmen adayları bilişsel stratejilerle yabancı dil öğretiminin nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine teorik okumalarla birlikte mikro öğretim ve atelye çalışmaları da yapacaklardır. Ara sınavlardan sonraki kısımda, öğretmen adaylarıyla bu bilişsel stratejilerin öğretmen kimliğine, inançlarına ve yeterliklerine olan katkısı üzerinde durulacak ve final sınavlarına kadar bu stratejiler bir öğretmen yeterliği olarak öğretmen adaylarına sınıf yönetimi, öğrencilerle ilişkilerin oluşturulması ve sürdürülmesi, sınıf içi öğretmen kimliğinin oluşturulması ve uygulanması konularında bilgi sunulacaktır. Bunların yanısıra bu ders öğretmen adaylarına eğitimlerinin son yılında genel öğretim felsefelerini ve dil öğretim inançlarını oluşturmada üst-bilişsel muhakeme ve tartışmaların yapılabileceği bir bağlam sunmaktadır.

 

 

Yİ415A – Seçmeli-I (Kitle İletişiminde İngilizce ) ( 2-0-2) AKTS Kredisi : 4

Uluslararası kitle iletişim araçlarında kullanılan İngilizce’deki terkipler, kalıp cümleler, yapısal kalıplar, fiil kalıplarının verilmesi.

VIII.YARIYIL

 

Yİ402GK – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  (2-0-2) AKTS Kredisi : 3

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

 

Yİ404A – Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme    (3-0-3) AKTS Kredisi : 6

Bu ders, sınıf bazlı ölçme değerlendirme üzerine temel kavram, ilke ve kurguları sunar. Farklı testler ve sınama biçimleri (örn.: yeterlilik, başarı, bulgulayıcı ve/veya yerleştirme amaçlı sınama, doğrudan ve dolaylı sınama, ayrık nitelikli ve bütüncül sınama, ölçün ve ölçüt temelli sınama, öznel ve nesnel sınama, iletişimsel sınama), geniş boyutlu dil ölçme amaçları için değişik soru türleri, bu tür testlerin geliştirilme ve değerlendirilmeleri ve mevcut diğer ölçme yöntemleri (örn.: gelişim dosyası, özdeğerlendirme, öğrenen günceleri) bu dersin konuları arasındadır. Öğretmen adaylarından farklı yaş grupları, dil düzeyleri ve öğrenme biçemleri için dil testleri hazırlamaları beklenmektedir. Öğretmen adaylarına okuma, yazma, dinleme ve konuşma, kelime ve dilbilgisini test etmek için ayrık ve bütüncül biçimde sınav hazırlama teknikleri tanıtılır. Bu ders aynı zamanda betimlemeli çıkarımsal istatistik hesaplamaları ve sınav tasarımının altında yatan ilkeleri (örn.: içerik, ölçütsel, kurgusal, görünüş geçerliliği, tutarlılık, standart ölçme hatası, ve gerçek puan; kullanışlılık) kapsar. Bununla birlikte, test kurgulama aşamaları, madde analizi ve test puanlarının yorumlanması, ölçünleştirilmiş testlerin değerlendirilmesi (örn.: TOEFL, IELTS ve Avrupa Dil Dosyası için akredite edilmiş dil sınavları) öğretmen tarafından hazırlanan dil sınavları ve yararlı geri etkinin sağlanması da dersin içerikleri arasındadır.

 

Yİ406A – Öğretmenlik Uygulaması            (2-6-5) AKTS Kredisi : 7

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, dosya  hazırlama.

 

Yİ408MB – Karşılaştırmalı Eğitim*           (2-0-2) AKTS Kredisi : 3

Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini çeşitli yönleriyle incelemek bu ülkelerdeki özel alanın öğretimi ile ilgili durumları analiz etmek, ülkelerin eğitim sistemlerini birbirleriyle ve ülkemizdeki durumla karşılaştırmak.

 

Yİ410MB – Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi         (2-0-2) AKTS Kredisi : 3

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

 

 

Yİ412A – Seçmeli-II ( Anlam ve Dil Öğretimi )  (2-0-2) AKTS Kredisi : 4

 

Bu dersin amacı anlam bilimindeki temel kavramları açıklayarak öğrencilerin anlam konusunu sezgilerinden çok sağlam terimlerle tartışabilmelerini sağlamak, iletişimin en önemli unsuru olan anlam ve mesajı doğru ifade etme ve anlama yollarını geliştirmek, ve yabancı dil öğretiminde net ve tutarlı iletişime katkı sağlamaktır. Bu derste kelimelerin ve cümlelerin ne anlama geldiğini, anlam teorileri ve söz eylem gibi temel konular uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

 

Yİ414A – Seçmeli-II ( Edimbilim ve Dil Öğretimi  )    (2-0-2) AKTS Kredisi : 4

Yabancı dilin önemli edimbilimsel öğelerinin tanımlanması, bunların öğretimine dönük ilkeler, yöntemler ve tekniklerin verilmesi. Dilbilimi alanında bilimsel bir kavram olarak edimbilim karvamının ortaya çıkışı ve bu yeni alan için duyulan gereksinimin tartışılması; çeşitli edimbilim akımlarının ve teorilerinin analizi; edimbilimin ana tanımları ve çalışma konuları ışığında dil öğretimine bir bakış kazandırmak; edimbilimin dil öğretim yöntemleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve bu bilim dalının dil öğretimi alanına katkılarını eleştirel bir gözle değerlendirerek öğretmen adaylarına dil öğretimi sürecine ve dile edimbilimsel bir bakış açısı sağlamak.

 

Yİ420A – Seçmeli-III ( Sosyodilbilim ve  Dil Öğretimi ) (2-0-2)   AKTS Kredisi : 4

 

Farklı sosyal alanlarda, toplumun farklı kesimlerinde farklı dillerin kullanıldığı bilinmektedir. Dilin kullanıldığı bağlam (yer,zaman,dinleyenler, olayın geçmişi, vs.) seçilen kelime ve yapıları doğrudan etkilemektedir. Sadece doğru mesaj vermek günlük hayatta problemlerin çözülmesine yetmeyebilir. Doğru kelime ve yapı seçiminde en az anlam kadar önemlidir. Bu derste sosyal durumlara uygun (yazılı/sözlü) dil kullanımı örneklerle işlenmektedir.

 

Yİ422A – Seçmeli-III  (Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi)  (2-0-2) AKTS Kredisi : 4

Çeşitli söylem çözümlemesi yaklaşımları ele alınacak ve bu yaklaşımların yabancı dil öğretiminde işlevselliği tartışılacaktır. Söz edimleri, farklı bağlamlar içinde kalıplaşmış söylemlerin öğretimi gibi konular ele alınacaktır. Sözlü ve yazılı metin çalışmalarında söylem araştırmalarının rolünü kavratmak, ders-içi söylem çerçevesinde, söylem çalışmalarının dil öğretimine katkılarını tanıtmak ve ilgili bilimsel yazında betimlendiği biçimiyle bir söylem çözümlemesi çalışması yaptırmak.